Regulamin

/Regulamin
Regulamin 2017-12-29T10:08:46+01:00

REGULAMIN SERWISU HARMONICTRADING.PL


Regulamin serwisu www.harmonictrading.pl

Niniejszy regulamin serwisu zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.harmonictading.pl

§ 1 Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.harmonictrading.pl
 2. Administrator – osoba zarządzająca serwisem oraz kontami użytkowników
 3. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa użytkownika, dzięki której jest on identyfikowany w serwisie
 4. Forum – grupy dyskusyjne, które służą do wymiany informacji i poglądów pomiędzy Użytkownikami Serwisu
 5. Polityka prywatności – zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w serwisie www.harmonictrading.pl
 6. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w serwisie www.harmonictrading.pl

§ 2 Warunki uczestnictwa w serwisie

 1. Uczestnikami serwisu są jego Użytkownicy
 2. Użytkownikiem serwisu może zostać osoba fizyczna i prawna, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych na etapie rejestracji oraz akceptuje regulamin i Politykę prywatności serwisu www.harmonictrading.pl.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z serwisu www.harmonictrading.pl. Zabronione jest udostępnianie hasła, loginu osobom trzecim.
 4. Powielanie bądź publikowanie treści zawartych w serwisie www.harmonictrading.pl bez zgody autora jest zabronione i traktowane będzie jako naruszenie własności intelektualnej.
 5. Administrator ma prawo do usunięcia konta użytkownika oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz bez zwrotu opłaty abonamentowej jeśli jego zachowanie będzie niezgodne z regulaminem a także w przypadku łamania powszechnie obowiązujących norm prawnych.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i zmian oraz wykonywanie innych praw zgodnie z Ustawą o ochronie praw osobowych z 29.08.1997 roku ( Dz.U Nr 133)
 7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług serwisu.

§ 3 Rejestracja

 1. Proces rejestracji i aktywacji konta przebiega za pośrednictwem stron serwisu oraz adresu poczty elektronicznej i  polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www.harmonictrading.pl
 2. W trakcie procesu rejestracji  osoba rejestrująca jest zobowiązana podać wszelkie wymagane informacje zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 4 Cennik

 1. Szczegółowy wykaz płatnych usług oraz wysokość opłat reguluje Cennik stanowiący załącznik do regulaminu. Cennik dostępny jest na stronie głównej serwisu
 2. W celu uzyskania dostępu do płatnej części serwisu użytkownik musi wnieść opłatę abonamentową.
 3. Opłatę wnosi się za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych udostępnionych przez serwis www.platnosci.pl
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do niezamieszczania płatnych analiz w przypadku zdarzeń losowych, z przyczyn technicznych, choroby lub urlopu. W takich przypadkach opłacony abonament będzie przedłużany o odpowiedni okres.

§ 5 Forum

 1. Dostęp do forum posiadają wszyscy użytkownicy, którzy posiadają aktywne konto w serwisie www. Harmonictrading.pl oraz opłacony abonament za dany okres rozliczeniowy.
 2. Uczestnik forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Administrator strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach www.harmonictrading.pl
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników forum treści powszechnie uznawane za naganne.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie forum do celów komercyjnych.
 5. Administrator ma prawo do usunięcia komentarzy sprzecznych z normami obyczajowymi, zawierających wulgaryzmy oraz naruszających dobra osobiste innych osób

§ 6 Reklamacje

 1. Zakłócenia w działaniu serwisu www.harmonictrading.pl mogą być reklamowane przez użytkownika na adres poczty elektronicznej kontakt@harmonictrading.pl
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych jednak administrator serwisu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi jeżeli dotyczy ona problemów wynikających z nieznajomości regulaminu.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Wszystkie analizy dostępne w serwisie www.harmonictrading.pl mają wyłącznie charakter edukacyjny i informacyjny, nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego
 2. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronie www.harmonictrading.pl informacji podejmowane są tylko i wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika serwisu.
 3. Zawarte w serwisie www.harmonictrading.pl opracowania i analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
 4. Treści zawarte w serwisie nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku(Dz.U. z 2005 NR 206 poz.1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w serwisie.
 5. Serwis nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez innych użytkowników.
 7. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść użytkownik w wyniku zawarcia, którejkolwiek z opisywanych transakcji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez administratora bez podawania przyczyny. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na stronie głównej serwisu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej serwisu informacji o zmianach w regulaminie użytkownik powinien niezwłocznie się z nimi zapoznać. Zalogowanie do serwisu dokonane po ogłoszeniu zmiany regulaminu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści regulaminu przez użytkownika.
 3. Właścicielem i administratorem serwisu jest Pośrednictwo Finansowe Paweł Napora z siedzibą przy ulicy Odrzańskiej 20 w Legnicy.

Załącznik nr 1 – Cennik płatnych usług Harmonictrading.pl

Poniższy cennik jest załącznikiem do Regulaminu serwisu www.harmonictrading.pl

 1. Płatna usługa zawierać będzie analizę  rynków finansowych w oparciu o analizę  techniczną z elementami analizy fundamentalnej.
 2. Harmonogram i terminy publikacji analiz
  1. Każdy roboczy poniedziałek do godziny 08.30 – raport tygodniowy zawierający analizę WIG, WIG20, FW20, FDAX perspektywa średnioterminowa i krótkoterminowa – wykresy w kompresji  tygodniowej, dziennej i godzinowej.
  2. Każdy roboczy dzień tygodnia do godziny 08.30 – raport dzienny zawierający analizę WIG20, FW20 oraz analizę kontraktu na indeks DAX – wykres w kompresji dziennej i godzinowej.
  3. W każdą roboczą środę –  Raport Środa ze spółkami zawierający analizę 4 spółek z segmentu małych i średnich.
  4. Abonament za dostęp do usług zawartych na HarmonicTrading PREMIUM w punkcie 2 wynosi 141 zł za 90dni dostępu. Abonament nie jest automatycznie przedłużany i może ulec zmianie.
  5. Opłata za konsultacje telefoniczne oraz raporty na zamówienie ustalana jest indywidualnie.
  6. Płatności za dostęp do serwisu można dokonywać poprzez serwis PAYu lub bezpośrednio na konto. Poniżej dane konta: Pośrednictwo Finansowe Paweł Napora ul. Odrzańska 20 59-220 Legnica 13 1050 1748 1000 0090 6279 6561 W tytule wpłaty proszę podać swój login/nazwę użytkownika.
  7. Właściciel serwisu w formie uznaniowej może zwolnić użytkownika z opłacania abonamentu jeśli ten poprzez swój wkład merytoryczny  ( komentarze pod raportami) podnosi wartość intelektualną serwisu.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

 1. W przypadku problemów z płatnością za usługi klient powinien skontaktować się i poinformować o takim zdarzeniu z podaniem numeru płatności, kwoty, daty na adres kontakt@harmonictrading.pl
 2. Odpowiedź na reklamację reklamujący otrzyma po otrzymaniu odpowiedzi od strony dokonującej rozliczeń płatności.

Załącznik nr 2 – Notka prawna i polityka prywatności

Przedstawione treści są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715)

Dane osobowe

Serwis HarmonicTrading.pl, jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. HarmonicTrading.pl zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Numery IP

Podobnie jak większość serwisów internetowych, harmonictrading.pl analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP Użytkowników. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracyjnych serwisem oraz przy analizach statystycznych Użytkowników

Linki zewnętrzne

Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści zawartych w serwisie materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych do tego listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Serwis nie odpowiada za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

Informacja handlowa

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu, bądź też niekomercyjne listy (np. informacje o nowych usługach, komunikaty systemu), treści reklamowe i handlowe. Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać takich informacji, wysyłając drogą elektroniczną maila o odpowiedniej treści na adres:kontakt@harmonictrading.pl

Prawa autorskie

Wszystkie części składowe strony harmonictrading.pl należą do jej właściciela. Zakazane jest rozpowszechnianie lub używanie ich bez zgody właściciela witryny. Złamanie tego zakazu powoduje odpowiedzialność cywilną z artykułu 23 Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialność karną z artykułu 278 § 1 Kodeksu karnego.